Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Period reaktora

Period reaktora je pokazatelj brzine promjene gustoće neutronskog toka u reaktoru, a definiran je kao vremenski interval potreban da se gustoća neutronskog toka reaktora promijeni za faktore e, gdje je e baza prirodnog logaritma (e iznosi približno 2,718), ako gustoća neutronskog toka raste ili pada eksponencijalno.

Periodna tablica elemenata

Uređena tablica svih poznatih kemijskih elemenata. Elementi su poredani s lijeva na desno (u redove) i odozgo prema dolje (u stupce) u ovisnosti o njihovim kemijskim i fizikalnim svojstvima. Redosljed se uglavnom poklapa i s njihovim masenim brojem. Različiti redovi nazivaju se periodi.

Plutonij

Transuranski radioaktivni element rednog broja 94, simbol Pu. U prirodi ga ima samo u tragovima, ima 20 izotopa od kojih su najvažniji fisibilni izotopi 239Pu i 241Pu. 239Pu nastaje uhvatom neutrona na 238U. Koristi se kao gorivo u nuklearnim reaktorima (MOX) i za izradu nuklearnog oružja (obogaćenje 239Pu 93%). Prva nuklearna bomba, aktivirana u sklopu 'Trinity' testa, imala je jezgru od plutonija. Vrijeme poluraspada 239Pu je 24110 godina. Jako je radiotoksičan, a u tijelu se akumulira u kostima.

Podkritičnost

Fizikalni sistem, koji sadrži fisibilni materijal, naziva se podkritičnim ako ne može ostvariti samoodržavajuću i vremenski nezavisnu lančanu fisijsku reakciju bez prisutnosti vanjskog izvora neutrona.

Pozadinsko zračenje

Ionizirajuće zračenje stalno prisutno u okolini a potječe od prirodnih izvora (kozmičko zračenje i prirodno prisutni radioaktivni izvori u tlu, vodi, atmosferi i ljudskom tijelu). Prosječna brzina doze pozadinskog zračenja u svijetu iznosi oko 3 mSv/god, a varira od 0 do nekoliko desetina mSv/god. U Hrvatskoj je prosječna brzina doze pozadinskog zračenja od 0,4-1,2 mSv/god.

Pozitron

Elementarna čestica; antičestica elektrona. Masa pozitrona jednaka je masi elektrona, a naboj je +e. Nastaje ß+ raspadom i u nuklearnoj reakciji tvorbe parova. Elektron i pozitron se anihilacijom međusobno poništavaju uz emisiju dva fotona (gama-zrake).

Prirodni uran

Uran s izotopskim sastavom kakav nalazimo u prirodi, a sastoji se od tri izotopa: U234 s težinskim udjelom od 0,005%, U235 0,710% i U238 s udjelom od 99,285%. Koristi se kao gorivo u reaktorima moderiranim teškom vodom i grafitom.

Proliferacija

Proliferacija – širenje nuklearnog oružja. Sve mjere međunarodnog monitoringa nuklearnog materijala služe neširenju nuklearnog oružja što je regulirano međunarodnim Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja. Hrvatska je taj Ugovor prihvatila 1992. godine.

Promptni neutroni

Promptni neutroni su oni fisijski neutroni koji su emitirani za vrijeme nuklearne reakcije fisije (unutar vremenskog intervala od 10-14 s). Doprinose više od 99% u ukupnom broju fisijskih neutrona i imaju veću prosječnu energiju od zakašnjelih neutrona.

Proton

Pozitivno nabijena subatomska čestica koja je s neutronima sastavni dio atomske jezgre. Naboj protona je jednak elementarnom električnom naboju +e i iznosi 1,602176487•10-19 C. Masa protona je malo manja od mase neutrona i iznosi 1,672621637•10-27 kg. Prema dosadašnjim spoznajama proton je stabilna čestica.

PWR

Reaktor s vodom pod tlakom, akronim engleskog naziva Pressurized Water Reactor. Toplina stvorena fisijom u jezgri reaktora odvodi se vodom koja je pod visokim tlakom (15,5 MPa) tako da u primarnom krugu nema vrenja. Para se generira u sekundarnom krugu elektrane u parogeneratorima – izmjenjivačima topline. Najrašireniji tip energetskog reaktora. U izgradnji su elektrane snage preko 1600 MWe. Ovaj tip reaktora izveden je iz podmorničkih reaktora.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL