Teme

Tražilica

Razgradnja nuklearnih elektrana

Radni vijek nuklearnih elektrana II generacije je od 30 do 60 godina. Nakon trajne obustave rada potrebno je provesti dekomisiju (razgradnju) nuklearne elektrane. Glossary Link Dekomisija nuklearne elektrane definirana je kao niz mjera nakon trajne obustave rada kojima se osigurava da lokacija ne predstavlja rizik za pučanstvo i stoga se može koristiti bez ikakvih ograničenja. Međunarodno su prihvaćena sljedeća tri načina dekomisije:

  1. DECON ili Direktno (neposredno) uklanjanje radioaktivnosti. Postrojenje se dekontaminira i rastavlja, a kompletan radioaktivni materijal se uklanja. Lokacija se više ne smatra nuklearnom. Radovi, ovisno o postrojenju, mogu početi za nekoliko mjeseci od konačne obustave rada, a vrijeme trajanja dekomisije se procjenjuje na petnaestak godina.
  2. SAFESTOR ili Odloženo uklanjanje radioaktivnosti s lokacije uz odgovarajući nadzor. Tekući i prenosivi kruti radioaktivni materijali se uklanja s lokacije a preostala oprema i zgrade su izolirani i pod nadzorom da bi se osigurala zaštita pučanstva i okoliša u duljem vremenskom razdoblju. Previđeno vrijeme izolacije je oko 40 godina, a razdoblje trajanja ovog načina dekomisije procjenjuje se na pedesetak godina.
  3. ENTOMB ili Djelomično uklanjanje radioaktivnih materijala uz dugoročni institucionalni nadzor lokacije. Provodi se Glossary Link dekontaminacija samo onih dijelova elektrane u koje je omogućen siguran pristup radnog osoblja. Preostali radioaktivni materijal i strukture imobiliziraju se u monolitnu (betonsku) strukturu koja sprječava širenje radionuklida, sve dok se ne osiguraju uvjeti za konačnu dekomisiju. Do tada je lokacija pod nadzorom, a njezino korištenje je ograničeno. Razdoblje trajanja ovog načina dekomisije procjenjije se na 110 i više godina.

Sabor Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije potvrdili su službeni dokument Programa razgradnje NE Krško i odlaganja nisko i srednje radioaktivnog otpada koji definira postupanje s radioaktivnim otpadom iz NE Krško, te sa samim nuklearnim objektom nakon njegova zatvaranja. U dokumentu je razvijeno devet scenarija s različitim opcijama rastavljanja elektrane, različitim trajanjem skladištenja radioaktivnog otpada, te dva konačna rješenja za zbrinjavanje istrošenog nuklearnog goriva. Sve opcije uključuju brzu razgradnju (DEKON) NE Krško koja počinje neposredno nakon završetka rada elektrane, koje je predviđeno 2023. godine. Rastavljanje postrojenja elektrane trajalo bi narednih 13 godina. Nominalni troškovi razgradnje sa suhim skladištenjem istrošenog nuklearnog goriva u 45 godina iznosili bi 206,3 miliona €. Troškovi same razgradnje diskontirani na 2002. godini iznosili bi 80,9 miliona € uz diskontnu stopu od 3,53%. Ti iznosi usporedivi su s podacima dobivenim od OECD-a za elektrane slične NE Krško. Ugovor o NE Krško između Republike Hrvatske i Republike Slovenije obvezuje obje države da u istim iznosima snose troškove razgradnje.