Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
ECCS

Akronim za Emergency Core Cooling System (Sustav za zaštitno hlađenje reaktorske jezgre). Sustav je projektiran s ciljem odvođenja ostatne topline iz jezgre reaktoru u slučajevima kada je normalni rashladni sistem reaktora u kvaru. Sistem je redundantan i visoko pouzdan tako da je zaštitno hlađenje omogućeno i u slučajevima kada su neki od pod-sistema u kvaru.

Efektivni multiplikacijski faktor

Mjera kritičnosti sustava, odnosno indikator da li broj neutrona nastalih u fisijskoj reakciji raste ili pada. Ako je efektivni multiplikacijski faktor (keff) manji od 1 sustav je podkritičan, ako je jednak 1 sustav je kritičan, a ako je veći od jedan kažemo da je sustav nadkritičan.

Ekspozicija

Koncept ekspozicije primjenjuje se samo na elektromagnetsko zračenje (γ zrake i X zrake) i ionizaciju koju stvara u zraku. Od 1968. ekspozicija se definira kao suma svih naboja istog predznaka koju zračenje generira u određenoj masi zraka (ΔQ/Δm). Jedinica ekspozicije je C/kg. Stara jedinica je R (Roentgen) uz vezu 1 R = 2,58•10-4 C/kg. više informacija dostupno na stranici 'Vrste ionizirajućeg zračenja'

Ekvivalentna doza

Definira se kao umnožak apsorbirane doze i težinskog faktora (QF) specifičnog za vrstu zračenja. Zakonska jedinica je Sv (Sievert). Stara jedinica je rem uz vezu 1 Sv = 100 rem.više informacija dostupno na stranici 'Biološki efekti zračenja'

Elektron

Elementarna čestica mase 9,1093897•10-31 kg, odnosno 0,005486 atomskih jedinica mase (0,511 MeV) i negativnog električnog naboja e koja je sastavnica atoma (elektronskog omotača). Slobodni elektron je stabilan. više informacija dostupno na stranici 'Atomska struktura tvari

Element

Skup istovrsnih atoma u prirodi koji se kemijskim putem ne može rastaviti na jednostavnije čestice. Svi atomi nekog elementa imaju jednak broj protona (isti redni broj Z). više informacija dostupno na stranici 'Periodski sustav elemenata'

Elementarni naboj

Najmanja količina električnog naboja (1,6021•10-19 Coulomb). Električni naboj pojavljuje se uvijek kao cjelobrojni višekratnik elementarnog naboja. Elektron ima negativni elementarni naboj, a proton ima pozitivni elementarni naboj.

Energija vezanja

Energija oslobođena pri vezanju nukleona u jezgri. Masa jezgre je manja od zbroja masa pojedinih nukleona koji ju sačinjavaju. Taj defekt mase (Δ) se pri nastanku jezgre oslobađa u formi energije (Einsteinova relacija E = Δc2). više informacija dostupno na stranici 'Nuklearna struktura i modeli jezgre'

EPR

EPR je tlakovodni reaktor generacije 3+ kojeg je projektirala i proizvodi kompanija AREVA. Ovo je najveći tlakovodni reaktor nominalne snage do 1660 MWe i svoj evolutivni dizajn temelji na pogonskom iskustvu novijih tlakovodnih reaktora AREVA-e u Francuskoj (N4) i Siemensa u Njemačkoj (Konvoi). Zahvaljujući znatnom tehnološkom napretku, ovaj reaktor predstavlja sami vrh nuklearnog inženjerstva. Pogon EPR reaktora imat će vrlo visoku razinu sigurnosti zahvaljujući raznolikim i redundantnim aktivnim i pasivnim sigurnosnim sustavima, koji drastično smanjuju vjerojatnost ozbiljnih akcidenata u odnosu na postojeće reaktore generacije 2. Kako bi se spriječio nepovoljan utjecaj na okoliš uvedene su i neke značajne inovacije u dizajnu, kao što su hvatač rastaljene jezgre reaktora, stukturna otpornost objekata na vanjske rizike uključujući potrese i terorističke napade avionom. Zahvaljujući poboljšanim toplinskim karakteristikama ostvarena je značajna redukcija u potrošnji urana i proizvodnji dugoživućeg radioaktivnog otpada. U izgradnji su četiri EPR reaktora i to: Finska (Olkiluoto), Francuska (Flamanville) i Kina (dvije jedinice u Taishan).

eV

Elektron-volt je energetska jedinica definirana u iznosu od 1,60919•10-19 J. To je energija potrebna da bi elektron svladao razliku potencijala od 1V. eV nije zakonska jedinica, ali je njezina upotreba dopuštena u atomskoj i nuklearnoj fizici.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL