Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Kobalt

Prirodni element rednog broja 27, simbol Co, pripada grupi teških metala. Prirodni kobalt sastoji se samo od jednog izotopa kobalta 59 (59Co). Komponenta je u nehrđajućem čeliku. Uhvatom neutrona formira se 60Co, jaki izvor gama zračenja u aktivnom otpadu nuklearnog reaktora. Vrijeme poluraspada 60Co je 5,27 godina, a svaki raspad prati emisija dvije gama zrake, energije 1,173 MeV i 1,332 MeV.

Kolektivna doza

Ukupna doza koju primi određena skupina pojedinaca koji su izloženi ionizirajućem zračenju. Dobiva se množenjem srednje ekvivalentne doze pojedinca skupine izložene ionizirajućem zračenju s brojem pojedinaca te skupine. Zakonska jedinica je čovjek-sievert.

Konstanta radioaktivnog raspada

Veličina koja karakterizira brzinu raspada radionuklida. Oznaka je λ i jednaka je recipročnoj vrijednosti srednjeg vremena života jezgre radionuklida. S vremenom poluraspada T1/2 radionuklida povezana je relacijom λ = ln2/T1/2.

Kontaminacija

U ekologiji ima značenje nekontroliranog onečišćenja okoliša opasnim tvarima (otrovima, štetnim kemikalijama, radioaktivnim materijalom).

Kontejner

U širem smislu riječi to je spremnik namijenjen privremenom ili trajnom odlaganju te transportu različitih materijala. Najpoznatiji i najvažniji su kontejneri za brodski prijevoz. U nuklearnoj industriji koriste se razni kontejneri za pohranu i prijevoz radioaktivnog materijala.

Kontejnment

Zaštitna zgrada nuklearne elektrane u kojoj su smješteni reaktor, primarne pumpe, parogeneratori, tlačnik i ostala oprema. Izgrađen je od tankog sloja čelika i debelog sloja prednapregnutog armiranog betona te je konzervativno projektiran da izdrži porast tlaka od nekoliko atmosfera u slučaju velikog gubitka hladioca (velika LOCA). To je jedna od standardnih zaštitnih barijera koja ulazi u sigurnosni koncept nuklearnih elektrana koji se naziva obrana po dubini.

Kontrolirana zona

Područje u kojem su na snazi pojačane sigurnosne mjere.

Kontrolna šipka

Šipka koja sadrži apsorbirajući materijal (srebro, kadmij, indij, bor, hafnij) kako bi se apsorpcijom širokog spektra termičkih i epitermičkih neutrona u jezgri reaktora kontrolirala brzina fisijske reakcije. Takva šipka dio je regulacijskog elementa koji je načinjen od snopa takvih kontrolnih šipki koji se umeće u gorivni element za vrijeme rada reaktora u svrhu kontrole snage, tj. njegove reaktivnosti.

Konverzija

Kemijski proces pretvorbe uranovog oksida U3O8 (žutog kolača) u uranov heksafluorid UF6. Pripremna faza procesa obogaćivanja. više informacija dostupno na stranici 'Obogaćivanje urana'

Košuljica

Vidi obloga (košuljica) goriva.

Kozmičko zračenje

Različite vrste čestica vrlo visoke energije (do 1020 eV) koje dolaze iz svemira i prolaze kroz atmosferu Zemlje. Kozmičko zračenje čini otprilike 13% od ukupnog prirodnog pozadinskog zračenja. Kozmičko zračenje sastoji se uglavnom od protona (skoro 90%), alfa čestica (gotovo 10%) dok težih iona, elektrona i gama zraka ima oko 1%. Veći dio kozmičkog zračenja dolazi izvan Sunčevog sustava, dok manji dio dolazi od Sunca. Godišnja ekvivalentna doza na otvorenom prostoru, nultoj nadmorskoj visini i srednjim geografskim širinama iznosi 0,3 mSv, a na nadmorskoj visini od 3000 m iznosi 1,1 mSv.

Kritična masa

Najmanja masa fisijskog materijala potrebna za održavanje lančane reakcije fisije.

Kritičnost

Stanje fizikalnog sistema koje nastupa za određenu kombinaciju njegovog nuklearnog goriva, moderatora, geometrijskog oblika i veličine pri kojoj se pojavljuje samoodržavajuča lančana reakcija fisije. Bilanca neutrona pokazuje da se kritičnost reaktora pojavljuje kada je proizvodnja neutrona u procesima fisije dovoljna za nadoknadu izgubljenih neutrona zbog njihove apsorpcije ili bijega u okolinu.

Kumulativna doza

Ukupna primljena doza profesionalne osobe koja je posljedica ponovljenog izlaganja ionizirajućem zračenju kroz određeni vremenski period.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL