Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Page:  1 2 Next »
Term Definition
Radij

Prirodni radioaktivni element rednog broja 88, simbol Ra, produkt radioaktivnog raspada urana. Ima nekoliko radioaktivnih izotopa i pripada kemijskoj skupini zemnoalkalijskih metala. Otkrili su ga 1898. godine Marie i Pierre Curie. Visoko je radiotoksičan metal.

Radijacija

Proces u kojem dolazi do emisije i prijenosa energije s jednog tijela na drugo elektromagnetskim valovima ili česticama (nabijenim ili neutralnim).

Radioaktivni otpad

Otpad koji sadrži radioaktivni materijal. Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 44/2008) radioaktivni otpad, s obzirom na koncentraciju aktivnosti ili ukupnu aktivnost i vrijeme poluraspada radionuklida sadržanih u radioaktivnom otpadu, svrstava se u sljedeće razrede: izuzeti i otpušteni radioaktivni otpad, nisko radioaktivni kratkoživući otpad, nisko i srednje radioaktivni otpad (s dva podrazreda: kratkoživući i dugoživući) i visoko radioaktivni otpad.

Radioaktivni raspad

Proces kojim nestabilna atomska jezgra gubi energiju emisijom ionizirajućih čestica i zračenja, radioaktivnim raspadom dolazi do transformacije nestabilne jezgre u drugu jezgru ovisno o tipu raspada. Prvi opaženi tipovi radioaktivnog raspada su α-raspad, β-raspad i γ-raspad. U α-raspadu se emitira α-čestica te se redni broj novonastale jezgre smanjuje za dva. U β--raspadu emitira se elektron i antineutrino, a redni broj novonastale jezgre veći je za 1. Pri β+-raspadu emitiraju se pozitron i neutrino, a redni broj novonastale jezgre smanjen je za 1. Zakonom radioaktivnog raspada broj neraspadnutih atoma N nekog radionuklida eksponencijalno pada u ovisnosti o vremenu, tj. N(t) = N0exp(-λ•t), gdje je s N0 izražen broj atoma radionuklida za t = 0, a s λ konstanta raspada karakteristična za svaki radionuklid.

Radioaktivnost

Svojstvo nekih nuklida da spontano emitiraju radioaktivno zračenje u obliku elektromagnetskog zračenja ili u obliku čestica. Ako radioaktivni nuklid nalazimo u prirodi govorimo o prirodnoj radioaktivnosti, a ako je radioaktivni nuklid stvoren umjetnom nuklearnom reakcijom govorimo o umjetnoj radioaktivnosti.

Radiografija

Tehnika ispitivanja materijala primjenom prodornog ionizirajućeg zračenja. Zračenje zacrnjuje film koji se nalazi iza uzorka materijala koji je izložen prodornom ionizirajućem zračenju. Razlike u zacrnjenju filma ukazuju na pogreške i neravnomjernosti u materijalu.

Radiološki štit

Slojevi različitih materijala i različitih debljina koji služe za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Ovisno o tipu i intenzitetu ionizirajućeg zračenja odabire se vrsta i debljina materijala koji će apsorbirati ionizirajuće zračenje do te mjere da zaštiti ljude i opremu.

Radionuklid

Nestabilni nuklid koji se spontano raspada bez vanjskih utjecaja uz emisiju zračenja. Radioaktivni izotop nekog elementa. U prirodi postoji oko 2750 radioaktivnih nuklida, koje dijelimo u tri kategorije: praiskonski (postoje na Zemlji od njenog formiranja), kozmogenički (nastali djelovanjem kozmičkog zračenja na atmosferu) i umjetni.

Radon

Prirodni radioaktivni element (jednoatomni plin bez boje i mirisa, oko 8 puta gušći od zraka pri sobnoj temperaturi) rednog broja 86, simbol Rn, jako radiotoksičan. Svi izotopi radona su radioaktivni, a nastaju iz radija raspadima unutar prirodnih radioaktivnih nizova radija, torija i aktinija. Radon se kao bezmirisni plin slobodno širi u gotovo svim kućama, ali ne u podjednakoj koncentraciji. Koncentracija ovisi o vrsti materijala i sastavu tla. Najveća je u granitu i vulkanskom kamenju, otvrdloj lavi i bazaltu, dok je u vapnencima daleko manja.

RBMK

Akronim za ruski naziv Reaktor Baljšoj Moščnosti Kanalnij (originalno Реактор Большой Мощности Канальный-Reaktor velike snage kanalnog tipa). RBMK je grafitom moderiran i kipućom vodom hlađeni reaktor u kojem se vodena para ne stvara u reaktorskoj posudi nego u približno 2000 tlačnih cijevi. Tlačne cijevi sadrže nuklearno gorivo obogaćenja približno 2% U235. Zbog korištenja grafita za moderator reaktorska jezgra ima veliki volumen (promjer 12 m, visina 7 m). Posljedica toga je relativno komplicirana kontrola rada reaktora i povećani zahtjevi na način korištenja kontrolnih štapova. U Rusiji je nakon izvršenih mnogobrojnih modifikacija u pogonu 11 reaktora RBMK tipa.

Reaktivnost

Fizikalna veličina koja pokazuje odstupanje od kritičnosti sustava koji sadrži materijal podložan fisiji. Označava se s ρ i definiran je omjerom (k-1)/k, gdje je k multiplikacijski faktor. Ako je reaktivnost veća od nule sustav je natkritičan, ako je jednaka nuli kritičan, dok je u slučaju negativne reaktivnosti sustav potkritičan.

Reaktor

Uređaj u kojem se odvija kontrolirana lančana reakcija fisije. Unutar reaktorske posude nalaze se nuklearno gorivo, moderator i rashladno sredstvo.

Reaktorska jezgra

Dio nuklearnog reaktora u kojem dolazi do fisijske reakcije. Sastoji se od gorivnih elemenata, hladioca, moderatora i strukturnih materijala.

Reaktorska posuda

Cilindrična posuda debelih stijenki koja okružuje jezgru reaktora nuklearne elektrane. Izvedba ovi o tipu nuklearnog reaktora. Kod tlakovodnog reaktora (PWR) i reaktora s kipućom vodom izrađuje se od nehrđajućeg čelika (vidi tlačna posuda). Kod reaktora hlađenih plinom izrađuje se od betona.

Redundancija

U nuklearnoj tehnologiji višestruko projektiranje sigurnosno važnih tehničkih sustava (npr. tehnički sustav snabdijevanja električnom energijom u nuklearnoj elektrani realiziran je zbog poboljšane sigurnosti korištenjem većeg broja dizel generatora od broja potrebnih za normalan rad sustava)

Page:  1 2 Next »
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL