Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Sagorivi apsorberi

Tvari koje imaju veliki udarni presjek za apsorpciju neutrona čime nastaje tvar s relativno malim apsorpcijskim udarnim presjekom. Dodaju se u jezgru reaktora i to izvan gorivnih šipki ili unutar gorivnih šipki kako bi se smanjila reaktivnost čitave jezgre ili pojedinog gorivnog elementa. Sljedeći elementi koriste se kao sagorivi apsorberi: bor, gadolinij, erbij.

Separacija izotopa

Proces izdvajanja jednog izotopa od drugih u smjesi izotopa, odnosno proces promjene relativne zastupljenosti izotopa u smjesi izotopa. Razvijene su različite metode (difuzijska, elektromagnetska, centrifugalna, laserska, kemijska, gravitacijska) separacije izotopa. U nuklearnoj tehnologiji koristi se separacija izotopa urana, vodika, litija, i bora.

Separacijski rad

Specijalna mjera kojom se izražava vrijednost obogaćenog urana, a proporcionalna je energiji utrošenoj u procesu obogaćenja. Izražava se u jedinicama separacijskog rada (SWU) koja fizikalno odgovara jedinici kilogram (kg).

Sievert

Zakonska jedinica za ekvivalentnu dozu zračenja, oznaka Sv. Ime je dobila po švedskom fizičaru Rolfu Sievertu a definirana je kao ono oštećenje koje u 1 kg ljudskog tkiva izazivaju gama zrake predajom energije od 1 J. Sa starom jedinicom za ekvivalentnu dozu rem povezana je relacijom 1 Sv = 100 rem.

Sigurnosne barijere

Sigurna zaštita od ispuštanja radioaktivnog sadržaja iz nuklearnog postrojenja postiže se korištenjem principa višestrukih barijera, odnosno da bi došlo do ispuštanja radioaktivne tvari iz nuklearnog postrojenja ta tvar mora proći kroz višestruke različite serijski spojene barijere. U slučaju nuklearnog reaktora fizičke sigurnosne barijere su:

  • tableta nuklearnog goriva (zadržava fisijske produkte u samom nuklearnom gorivu),
  • košuljica gorivnog štapa (zadržava nuklearno gorivo u gorivnom štapu),
  • primarni rashladni krug (zadržava nuklearno gorivo u primarnom krugu),
  • zaštitna posuda-kontejnment (zadržava nuklearno gorivo unutar kontejnmenta).

Slabo obogaćeni uran

Uran kod kojeg je udio fisibilnog izotopa 235U povećan s prirodnog udjela od 0,711% do između 0,9% i 2%. Koristi se kao zamjena prirodnom uranu u gorivu nekih teškovodnih reaktora, npr. CANDU.

Spalacija

Nuklearna reakcija pri kojoj se bombardiranjem visokoenergetskim česticama iz jezgre mete izbijaju brojne lake čestice što rezultira stvaranjem lakše jezgre od početne. Izbijene lake čestice mogu biti neutroni, protoni ili lake jezgre(izotopi vodika, helija ili litija). Od fisije se razlikuje po tome što elementi srednjeg masenog i rednog broja izloženi bombardiranju brzim česticama neće pretrpjeti fisiju i raspasti se, nego će takva jezgra emitirati određeni broj nukleona ostavljajući niz elemenata manjeg masenog i rednog broja.

Spontana fisija

Proces raspada vrlo teških jezgri atoma na dvije lakše jezgre bez vanjskog pobuđenja uz emisiju nekoliko neutrona. Kod većine vrlo teških jezgri veća je vjerojatnost da će jezgra doživjeti neki drugi raspad. Tako npr. za vrlo tešku jezgru izotopa urana U238 vrijeme poluraspada spontanom fisijom je 8•1015 godina što znači da će se u jednom gramu U238 svake 2,5 minute dogoditi jedna spontana fisija. Za usporedbu, pošto vrijeme poluraspada za alfa raspad izotopa urana U238 iznosi 4.5•109 godina, to će se u jednom gramu U238 svake minute alfa raspadom raspasti 750000 jezgri U238. Izotopi kalifornija Cf254, fermija Fm256 i fermija Fm258 predstavnici su izotopa koji se raspadaju gotovo isključivo spontanom fisijom.

Spori neutroni

Neutroni čija je kinetička energija između 1 eV i 10 eV.

Srednje radioaktivni otpad

Prema klasifikaciji radioaktivnog otpada definiranoj Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 44/2008) u razred 'Nisko i srednje radioaktivnog otpada' uključen je otpad s vremenom poluraspada kraćim od 30 godina i koncentracijom aktivnosti ili ukupnom aktivnosti koja će i poslije 3 godine biti iznad propisanih razina izuzimanja ili otpuštanja, a proizvodnja topline u radioaktivnom otpadu je niža od 2 kW/m3 pri čemu toplinska snaga od 1 kW/m3 odgovara približno aktivnosti od 5,0•104 TBq/m3. Definirana su i dva podrazreda tog otpada: kratkoživući (sadrži radionuklide s vremenom poluraspada kraćim od 30 godina; za alfa radionuklide ograničenje koncentracije aktivnosti od 4000 Bq/g u pojedinom pakiranju i 400 Bq/g u prosjeku za sveukupni radioaktivni otpad) i dugoživući (koncentracija aktivnosti iznad granica za kratkoživući otpad).

Stabilni izotop

Izotopi čija se jezgra ne može spontano raspasti (ne doživljava radioaktivni raspad). Sveukupno ima 255 nuklida (na 80 kemijskih elemenata) koji su stabilni i ne doživljavaju radioaktivni raspad. 26 elemenata ima po jedan stabilan izotop i nazivaju se mononuklidni elementi. Najviše stabilnih izotopa (10) ima kositar (Sn).

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL