Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Tableta nuklearnog goriva

Cilindrična tvorevina uranovog dioksida, odnosno uranovog i plutonijevog dioksida (MOX) dobivena prešanjem, termičkom obradom i brušenjem. Tablete nuklearnog goriva slažu se u cijev izrađenu od legure metala otpornih na koroziju koja se začepi s obje strane tvoreći gorivni štap.

Taljenje jezgre

U slučaju izostanka hlađenja reaktorske jezgre zbog velikog gubitka rashladnog sredstva, uz istovremeni kvar sistema za zaštitno hlađenje jezgre, ostatna toplina u gorivu, nastala radioaktivnim raspadom fisijskih produkata, zagrijava jezgru što može dovesti do njenog taljenja. Rastaljena masa zvana corium (rastopljena jezgra i rastaljeni potporni elementi) pada u donji dio reaktorske tlačne posude. Pretpostavlja se da iz coriuma oslobođena toplina može rastaliti i donji dio reaktorske posude te se tada corium taloži u betonskom bazenu ispod reaktorske posude.

Termički neutroni

Neutroni koji su u termičkoj ravnoteži s okolnim medijem. Primjerice, za sobnu temperaturu najvjerojatnija brzina neutrona je 2200 m/s što odgovara kinetičkoj energiji od 0,0253 eV. Gornja granica kinetičke energije termičkih neutrona je 0,1 eV.

Termički reaktor

Nuklearni reaktor u kojem je lančana fisijska reakcija uzrokovana termičkim neutronima. Većina današnjih reaktora su termički.

Termonuklearni reaktor

Uređaj u kojem se zbiva kontrolirana nuklearna fuzijska reakcija. Dosadašnjim pokušajima izgradnje termonuklearnih reaktora baziranih na magnetskom zatočenju plazme (tokamak uređaji) nisu postignuti uvjeti samoodržanja fuzijske reakcije.

Teška voda

Voda u kojoj se umjesto atoma vodika (H) nalazi izotop vodika 2H (deuterij), a koristi se u nuklearnim reaktorima (CANDU) kao usporivač (moderator) neutrona. Od obične vode razlikuje se po gustoći, vrelištu i talištu.

Teški akcident

Reaktorski akcident s mnogo ozbiljnijim posljedicama od graničnog projektnog kvara (kvar za koji je elektrana projektirana da ga može savladati i čije su posljedice unutar propisanih sigurnosnih ograničenja). Kod teških akcidenata dolazi do značajnog oštećenja jezgre reaktora (djelomično ili kompletno topljenje jezgre praćeno ispuštanjem fisijskih produkata i vodika).

Tlačna posuda

Metalni spremnik debelih zidova u kojem se nalazi jezgra reaktora. Kroz tlačnu posudu struji voda pod visokim tlakom s ciljem usporavanja fisijskih neutrona i odvođenja topline stvorene fisijom.

Tlačnik

Tlačnik je posuda ugrađena u primarni krug PWR nuklearne elektrane s ciljem da u njemu održava potreban tlak hladioca i da kompenzira promjene volumena hladioca zbog promjene temperature.

Tokamak

Tokamak je naziv toroidalnog uređaja namijenjenog magnetskom ograničenju plazme u svrhu ostvarivanja kontrolirane nuklearne fuzije. U vakuumu unutar torusa nalazi se plazma okružena s dva toroidalna magnetska polja, jednog kojeg generiraju vanjske zavojnice, i drugog koji je generiran strujom u samoj plazmi. U tom kombiniranom polju silnice idu helikoidalno oko centra torusa. Na taj način ostvareno je kruženje magnetskih silnica oko struje plazme. Tokamak zahtijeva i treće, vertikalno magnetsko (poloidalno) polje, koje fiksira položaj toka u plazminom kontejneru. Osim uloge struje u plazmi da generira okružujuće magnetsko polje, ona služi za početno grijanje plazme. Kako se tok struje u plazmi inducira transformatorskom zavojnicom, tokamak ne radi kontinuirano, već pulsno. Elektrana koja bi koristila energiju fuzije, ne bi zbog tehničkih razloga smjela raditi u pulsnom modu, te se traže metode kojima bi se generirao kontinuirani način rada, primjerice uz pomoć visokofrekventnih elektromagnetskih valova. Trenutno najveći uređaj koji radi na Tokamak principu, JET – Joint European Torus, smješten u Engleskoj, posjeduje volumen plazme od 100 m3. U izgradnji je uređaj ITER, čiji će volumen plazme iznositi 2000 m3, a trebao bi generirati snagu od 1500 MW.

Torij

Prirodni radioaktivni element rednog broja 90, simbol Th, koji pripada grupi elemenata pod imenom aktinidi. Izotop 232Th nuklearnom reakcijom s neutronima prelazi u fisibilni izotop 233U što daje mogućnost korištenja torija kao energetskog izvora. U slučaju iscrpljenja zaliha urana mogao bi se koristiti za proizvodnju nuklearnog goriva.

Transmutacija

U kemiji i fizici proces pretvorbe jednog kemijskog elementa ili izotopa u drugi korištenjem nuklearnih reakcija. Prirodna transmutacija je spontani raspad kojim se radioaktivni element odnosno izotop pretvara u drugi. Umjetna transmutacija postiže se djelovanjem subatomskih čestica dovoljno visokih energija na kemijske elemente tako da se mijenja nuklearna struktura tih elemenata. Nuklearnim pokusima provedena je uz visoke troškove transmutacija olova u zlato čime je ostvaren davni san alkemičara. Pored korištenja u proizvodnji radioaktivnih izotopa primjena transmutacije očekuje se u uklanjanju opasnih transuranijskih elemenata iz istrošenog nuklearnog goriva.

Transurani

Kemijski elementi čiji je atomski broj veći od atomskog broja uranija (92). Utvrđeno je postojanje 25 transurana s atomskim brojevima 93 do 118. Grupu aktinida tvore 11 transurana s atomskim brojem od 93 do 103: neptunij (Np, atomski broj 93), plutonij (Pu, 94), americij (Am, 95), curij (Cm, 96), berkelij (Bk, 97), californij (Cf, 98), einsteinij (Es, 99), fermij (Fm, 100), mendelevij (Md, 101), nobelij (No, 102) i lawrencij (Lr, 103). Grupu transaktinida ili superteških atoma čine transurani čiji je atomski broj od 104 do 118: rutherfordij (Ru, atomski broj 104), dubnij (Db, 105), seaborgij (Sg, 106), bohrij (Bh, 107), hassij (Hs, 108), meitnerij (Mt, 109), darmstadtij (Ds, 110), roentgenij (Rg, 111). Elementi s atomskim brojem od 112 do 118 potvrđeni su no još nisu dobili oficijelna imena i oznake. Svi su transuranijski elementi radioaktivni s relativno kratkim vremenom poluraspada, tako da ih (osim malih količina neptunija i plutonija) nema u prirodi. Transurani nastaju u nuklearnom reaktoru i u nuklearnim eksplozijama. Transurani se mogu proizvesti korištenjem akceleratora čestica tako da se odgovarajuće jezgre bombardiraju snopom iona ubrzanih u akceleratoru do značajnih brzina. Djelovanjem sporih neutrona svi su transurani podložni reakciji nuklearne fisije.

Tvorba parova

Tvorba parova je proces u kojem gama zračenje energije veće od 1,02 MeV-a (dvije energije mirovanja elektrona) u interakciji sa snažnim električnim poljem jezgre biva potpuno apsorbirano, da bi se na njegovom mjestu stvorio par elektron-pozitron.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL