Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Visoko obogaćeni uran

Uran kod kojeg je udio fisibilnog izotopa 235U povećan s prirodnog udjela od 0,711% do iznad 20%.

Visoko radioaktivni otpad

Prema klasifikaciji radioaktivnog otpada definiranoj Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 44/2008) visoko radioaktivni otpad je onaj čija je toplinska snaga iznad 2 kW/m3 i koncentracija aktivnosti iznad granica za kratkoživući radioaktivni otpad. Toplinska snaga od 1 kW/m3 odgovara približno aktivnosti od 5,0•104 TBq/m3. Karakteristična su dva tipa visoko radioaktivnog otpada: istrošeno nuklearno gorivo te ostaci reprocesiranja bilo u izvornom tekućem stanju ili u stabilnom stanju nastalom njihovom obradom (vitrifikacijom).

Vitrifikacija

Fizikalni postupak stabilizacije visoko radioaktivnog otpada miješanjem s tekućim borosilikatnim staklom u inertnu formu koja neće degradirati kroz duži vremenski period. Nakon hlađenja produkti visoko radioaktivnog otpada vezani su u netopivu staklenu matricu koja se može sigurno odlagati.

Vrijeme poluraspada

Ono vrijeme T1/2 za koje se raspadne polovica jezgri nekog radioaktivnog nuklida. Povezano je s konstantom raspada radioaktivnog nuklida λ relacijom T1/2 = ln2/λ.

Vrijeme udvostručenja

Ono vrijeme u kojem količina fisijskog materijala u oplodnom reaktoru bude udvostručena u odnosu na početnu količinu fisijskog materijala. Ovisi o tipu oplodnog reaktora i iznosi između 8 i 20 godina.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL