Teme

Tražilica

Hrvatski elektroenergetski sustav

Hrvatski elektroenergetski sustav (EES) čine proizvodni objekti i postrojenja, prijenosna i distribucijska mreža i potrošači električne energije na području Republike Hrvatske. Ukupna instalirana snaga nešto je veća od 4468 MW, što uključuje i hrvatski dio NE Krško.

Hrvatski elektroenergetski sustav (EES) pripada manjim europskim elektroenergetskim sustavima. Na prijenosnu i manjim dijelom distribucijsku mrežu priključene su proizvodne jedinice ukupne instalirane snage nešto veće od 4468 MW, što uključuje i hrvatski dio NE Krško.

Na teritoriju RH ukupno instalirana snaga elektrana u vlasništvu HEP grupe je 3817 MW, od čega je 2136 MW hidroelektrana i 1681 MW termoelektrana. Instalirano je također i 210 MW industrijskih elektrana, a u sustav su integrirane i vjetroelektrane ukupne snage 93 MW.

Shema hrvatskog elektroenergetskog sustava
Shema hrvatskog elektroenergetskog sustava

Hidroelektane su uglavnom akumulacijskog tipa i smještene su u priobalju, a manjim su dijelom protočne elektrane koje su smještene u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Većina termoelektrana je na tekuće gorivo (loživo ulje) , a manjim dijelom na ugljen i prirodni plin.

Električna energija prenosi se mrežom na tri naponska nivoa: 400 kV, 220 kV i 110 kV ukupne duljine 7246 km.

Radi osiguranja sigurne opskrbe potrošača i razmjene električne energije, hrvatski je EES povezan s elektroenergetskim sustavima drugim zemalja preko ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) - zajednica 34 europske države za koordinaciju prijenosa električne energije.

2010. godine ukupno je proizvedeno u Hrvatskoj 14105 GWh električne energije, što je zadovoljilo 75% potreba. Razlika do potrebnih 18870 GWh namirena je uvozom električne energije preko ENTSO-E sustava.

Maksimalno opterećenje sustava u 2010. godini zabilježeno je 16.12. u 18 sati i iznosilo je 3121 MW, dok je istog dana zabilježena i najveća potrošnja električne energije od 63400 MWh.