Teme

Da li ste znali?

Aparatura

Na slici je prikazana aparatura s kojom su Otto Hahn i Fritz Strassmann eksperimentalno otkrili proces nuklearne fisije 1938. godine.
Kako su obojica bili kemičari nisu znali interpetirati rezultate eksperimenta (nastanak elementa barija nakon bombardiranja urana neutronima) na odgovarajući način. Fizikalno objašnjenje su dali Lisa Meitner i Otto Robert Frisch, koji su i skovali nazin Glossary Link fisija.
Unatoč tome, za otkriće fisije, samo je Otto Hahn dobio Nobelovu nagradu za kemiju 1944. godine.

Tražilica

Fisija

Nuklearna reakcija fisije je reakcija kojom se jezgra atoma cijepa na dva dijela sličnih masa uz emisiju jednog ili više neutrona. Tijekom procesa fisije dolazi do oslobađanja energije jer je manje energije potrebno za formiranje dvije lakše jezgre nego jedne teže jezgre. Glossary Link Spontana fisija jezgre događa se vrlo sporo, no kod nekih teških jezgri moguće je inicirati bržu reakciju fisije interakcijom sporih neutrona s tom jezgrom. Takve jezgre koje su podložne fisiji sporim neutronima nazivamo fisibilnim jezgrama. Osim jezgara izotopa 233U i 235U, te 239Pu fisibilna je i jezgra izotopa 241Pu. Jedini Glossary Link fisibilni izotop koji postoji u prirodi je Glossary Link izotop 235U. Energija oslobođena fisijom 235U iznosi približno 200 MeV. Dvije lakše jezgre koje nastaju fisijom radioaktivne su i zovu se Glossary Link fisijski produkti. Da bi se fisijska reakcija mogla koristiti kao energetski izvor potrebno je stvoriti uvjete u kojima će se ta reakcija događati kontinuirano. Kontinuiranu fisijsku reakciju moguće je ostvariti jer se fisijom fisibilnih izotopa stvaraju dva do tri neutrona koji mogu izazvati fisiju u drugim jezgrama fisibilnih izotopa. Takva se reakcija naziva lančana fisijska reakcija.

Nuklearna se Glossary Link fisija u nekih teških jezgara odvija spontano, kao oblik radioaktivnog raspada, tako da se teška jezgra cijepa na dva dijela, tj. X → A + B. Vjerojatnost događanja spontane fisije je vrlo mala. Dovođenjem jezgre u pobuđeno stanje vjerojatnost se fisije znatno povećava. To je stanje najlakše postići u neparnih jezgara 235U, 233U i 239Pu gdje apsorpcija i sasvim sporog neutrona dovodi jezgru u pobuđenje dovoljno za fisiju. Jezgre koje su podložne fisiji sporim neutronima nazivamo fisibilnim jezgrama. Fisibilne su jezgre izotopa 233U, 235U, 239Pu i 241Pu. Jedini prirodni fisibilni izotop je izotop 235U.

Primjeri nekoliko reakcija fisije 235U od velikog broja mogućih:

n+235U → 236U 140Ba+94Kr+2n
  139Ba+94Kr+3n
  137Cs+96Rb+3n.

To su neki od mnogobrojnih načina diobe jezgre 236U. Jezgre koje su nastale fisijama zovu se fisijski fragmenti ili fisijski produkti. Fisijski produkti su radioaktivni i glavni su izvor radioaktivnosti u istrošenom nuklearnom gorivu. Procesom fisije dolazi do oslobađanja energije jer je manje energije potrebno za formiranje dvije lakše jezgre nego jedne teže jezgre. Energija oslobođena fisijom jezgre izotopa 235U iznosi približno 200 MeV i prenosi se na okolni medij u obliku toplinske energije. Energija dobivena fisijom jednog kilograma izotopa 235U ekvivalentna je energiji koja bi se dobila izgaranjem 1.300.000 kilograma ugljena ili 1.350.000 kilograma nafte. Da bi se taj veliki energijski potencijal fisije mogao iskoristiti kao energetski izvor potrebno je omogućiti kontinuirano odvijanje fisijske reakcije. Dva do tri neutrona koji se oslobađaju tijekom fisijske reakcije mogu izazvati reakciju fisije na drugim jezgrama fisibilnog izotopa i na taj način nastaviti lančanu reakciju fisije. Tim procesom dolazi do kontinuiranog oslobađanja fisijske energije na kontrolirani način u posebnim uređajima koji se zovu nuklearni reaktori.

Samoodržanje fisije omogućuju u procesu fisije oslobođeni neutroni, prosječno oko 2,5 po fisiji jedne jezgre. Samoodržanje fisije može se ostvariti ako bar jedan od tih neutrona prouzroči novu fisiju u okolnim jezgrama. Samoodržanje fisijske reakcije tako da Glossary Link fisijski neutroni uzrokuju nove fisije, naziva se lančanom reakcijom. Za odvijanje lančane reakcije odlučne su dvije veličine: faktor multiplikacije k i trajanje fisijske generacije τ u lančanoj reakciji. Trajanjem jedne fisijske generacije naziva se prosječno vrijeme između dviju uzastopnih fisija (da bi fisijski neutroni bili emitirani iz neke jezgre i dospjeli do drugih fisibilnih jezgara potrebno je neko vrijeme). Faktor multiplikacije k omjer je između broja fisija jedne fisijske generacije i broja fisija prethodne generacije. Lančana je reakcija divergentna ako je k > 1, konvergentna ako je k < 1. Ako je k = 1, lančana reakcija održava se trajno s istim brojem fisija u jediničnom volumenu.

Prosječna je energija fisijskih neutrona relativno visoka, oko 2 MeV, pa je malena vjerojatnost da oni prouzroče iduće fisije jezgri urana. Sudaranjem s jezgrama urana njihova se energija smanjuje, a sposobnost za fisiju povećava. U tom procesu fisijski se neutroni mogu izgubiti za fisiju ili nefisijskom apsorpcijom u 238U (zbog relativno velike apsorpcije neutrona energije između 5 Glossary Link eV i 300 eV) ili bijegom u okoliš iz prostora u kome se nalazi Glossary Link uran.

Nefisijska apsorpcija može se smanjiti tako da se masi urana dodaju laki elementi, pa neutroni u sudaru s njihovim jezgrama malog masenog broja brže gube energiju i brže prolaze kroz energijsko područje rezonancije za 238U. Takve jezgre nazivaju se moderatorskim jezgrama, a tvari sa sposobnošću da usporavaju neutrone nazivaju se moderatorima. Dodatni način da se smanji gubitak neutrona nefisijskom apsorpcijom u 238U jest da se u gorivu smanji udio 238U, a poveća udio 235U na više od 0,7 % (koliko ga ima u prirodnom uranu). Nadalje, gubitak neutrona bijegom u okolni prostor može se smanjiti postavljanjem tzv. reflektora oko mase goriva. Od jezgara tih materijala dio se neutrona reflektira i vraća u uran. Smanjenje gubitka neutrona bijegom postiže se i povećanjem mase urana: time se smanjuje odnos površine kroz koju neutroni bježe prema obujmu odnosno masi u kojoj nastaju fisijom.

Za odabrani Glossary Link moderator i reflektor te određeni sastav urana i njegov geometrijski raspored, postoji granična masa urana, tj. najmanja masa u kojoj se još može ostvariti faktor multiplikacije k = 1. S manjom masom urana ne može se održavati lančana reakcija jer je gubitak neutrona bijegom prevelik. Najmanju masu potrebnu za održavanje lančane reakcije uz zadane uvjete nazivamo kritičnom masom. U specijalnim uvjetima, kritične mase izdvojenih nuklida, 239Pu ili 235U, mogu biti i manje od jednog kilograma, a u reaktorima one iznose i više desetaka tona. Za 235U metal i sfernu raspodjelu goriva te berilijski reflektor kritična je masa približno 16 kg. U istim uvjetima Glossary Link kritična masa 239Pu jest približno 4,5 kg.

Natkritični uvjeti za nuklernu eksploziju mogu se postignuti npr. naglim spajanjem dviju ili više potkritičnih masa s pomoću konvencionalnih eksplozija. Drugi je način smanjenje površine bijega neutrona, a da se ne smanji masa urana. To se postiže povećanjem gustoće urana implozijom, također s pomoću konvencionalnih eksploziva.

Uređaje u kojima se ostvaruju uvjeti za održavanje kontrolirane lančane reakcije zovemo nuklearnim reaktorima. Reaktori moraju sadržavati količinu urana veću od kritične mase, kako bi se pri stavljanju u pogon mogao postići faktor multiplikacije veći od 1 i divergentna lančana reakcija. Kad se postigne određena razina snage, faktor multiplikacije k = 1 postiže se ubacivanjem neutronskih apsorbera u Glossary Link reaktor. Mijenjanje faktora multiplikacije prema potrebi naziva se kontrolom reaktora. To se najčešće obavlja s pomoću kontrolnih šipki koje sadrže apsorbere neutrona ili dodavanjem apsorbera moderatoru. Za reaktor kojem je k = 1 kaže se da je kritičan, potkritičan ako je k < 1, a natkritičan ako je k > 1 .