Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
DBA

Akronim engleskog naziva 'Design Basis Accident' koji označava projektom predviđeni kvar u nuklearnoj elektrani. Takav kvar elektrana mora izdržati bez gubitka komponenata, sistema ili strukture.

Defekt mase

Defekt mase jezgre atoma razlika je zbroja mase slobodnih konstituenata jezgre (protona i neutrona) i mase jezgre. Defekt mase izražen u energetskim jedinicama predstavlja energiju vezanja, odnosno energiju koju je potrebno utrošiti da bi se jezgru atoma rastavilo na slobodne konstituente, odnosno energiju koja je oslobođena pri formiranju jezgre. Za alfa česticu (jezgra helija) mase 4,00151 atomskih jedinica mase čiji su konstituenti dva protona (mase 1,00728 atomskih jedinica mase svaki) i dva neutrona (mase 1,00866 atomskih jedinica mase svaki) defekt mase je 0,03037 atomskih jedinica mase, što odgovara energiji vezanja od oko 28 MeV-a.

Dekomisija

Proces demontiranja (razgradnje) i uklanjanja nuklearnog postrojenja (elektrane). Uključuje ukljanjanje goriva i kontaminiranog materijala, dekontaminaciju uklonjenih dijelova, te pripremu preostale strukture za dugoročnu sigurnu pohranu ili izolaciju. više informacija dostupno na stranici 'Razgradnja nuklearnih elektrana'

Dekontaminacija

Proces uklanjanja neželjenog onečišćenja s površine objekata ili tla s ciljem smanjenja rizika od izlaganja onečišćenju. Onečišćenje može biti radioaktivne, kemijske ili biološke prirode. Uklanjanje podrazumijeva pranje, upotrebu bioloških ili kemijskim agensa, mehaničko čišćenje ili druge tehnike.

Detektor

Uređaj ili materijal osjetljiv na radioaktivno zračenje koji može koji može generirati signal koji se zatim može snimiti. Fotografski film je primjer jednostavnog detektora. Također postoje brojači punjeni plinom (Geiger-Müller ili proporcionalni), kristalni scintilatori (natrij jodid) i poluvodički detektori (germanijev ili silicijev). više informacija dostupno na stranici 'Detekcija i zaštita od zračenja'

Deuterij

Izotop vodika s masenim brojem 2 i s relativnom atomskom masom 2,014, čija se jezgra sastoji od jednog protona i jednog neutrona. Poznat pod nazivom teški vodik, kemijski simbol H2 ili D. Prirodni vodik sadrži približno 0,015% deuterijevih atoma. Nuklearna fuzija deuterija potencijalni je izvor velikih količina energije. Najvažniji deuterijev spoj je teška voda D2O, koja se koristi kao moderator neutrona u nuklearnim reaktorima tipa CANDU.

Disperzija radioaktivnosti

Disperzija radioaktivnosti predstavlja rasap sitnih radioaktivnih čestica u atmosferu, oceane, mora, jezera i rijeke.

Doza

Pod pojmom doza podrazumijeva se apsorbirana doza, odnosno energija zračenja apsorbirana u materijalu. SI jedinica je Gy (Gray). Stara jedinica je rad uz vezu 1 Gy = 100 rad. više informacija dostupno na stranici 'Biološki efekti zračenja'

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL